Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu


 
Trang ChínhCalendarTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Giờ này con tìm NGOẠI nơi đâu!?!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36391
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Giờ này con tìm NGOẠI nơi đâu!?!   Mon Aug 24, 2009 2:39 pm

Ngaøy 05/07/09 buoåi saùng raát ñeïp phaûi khoâng ngoaïi. Nhöng baát chôït möa taàm taû khi gioït naéng daàn khuaát boùng. Con cuõng vöøa nhaän ñöôïc tin ngoaïi maát. Con mong ñoù chæ laø côn aùc moäng. Nhöng khoâng ñoù laïi laø söï thaät. Duø söï thaät aáy quaù ñoåi baát ngôø. Con cuõng chöa chuaån bò kòp taâm lyù trong tình huoáng naøy nöõa. Ngoaïi aø! Coù nhöõng buoåi chieàu veà con caûm thaáy thaät buoàn. Con bieát raèng töø nay khoâng coøn ñöôïc thaáy baø nöõa roài. Caû lôøi con höùa ngaøy tröôùc vôùi baø con cuõng chöa laøm troøn nöõa vaø baø cuõng vaäy. Baø bieát khoâng töø luùc baø ra ñi nhaø mình buoàn laém. Con khoâng daùm veà thöôøng xuyeân nöõa, con cuõng khoâng daùm goïi ñieän thoaïi veà nhaø vì con sôï phaûi nghe moät ngöôøi naøo ñoù laïi khoùc vì sao ngoaïi ôi? Nhöõng ngaøy con coøn laø moät coâ nhoùc, ngoaïi ñaõ töøng böôùc cuøng con ñi hoïc, trong vöôøn, töøng bôø ñeâ nhoû, nhôù nhöõng côn möa con nhoõng nheõo baét ngoaïi cuøng con ra baét cua ñoàng, nhöõng luùc con bò ñoøn ñau vì nhöõng troø treû con ngoaïi cuõng laø ngöôøi beânh vöïc. Coù leõ ngoaïi laø ngöôøi con yeâu nhaát treân ñôøi naøy. Con khoâng töôûng töôïng moät ngaøy baø khoâng coøn beân con nöõa. Baàu trôøi ngaøy hoâm aáy thaät buoàn baø nhæ? Con cuõng veà kòp ñeå nhìn baø laàn cuoái. Göông maët aáy ngaøy tröôùc con töøng laáy ñoâi baøn tay nhoû nhaén cuûa mình ñeå sôø nhöõng veát nhaên cuûa baøvaø con ñaõ hoân khoâng bieát bao laàn vaøo ñoâi maù nhaên nheo aáy. Theá maø giôø baø naèm ñaáy, vaãn göông maët aáy nhöng baây giôø xanh xao vaø baát ñoäng caû moät lôøi noùi thaân quen “Con veà khi naøo vaäy nhoû?” ngoaïi cuõng khoâng coøn noùi vôùi con nöõa. Con khoâng khoùc nhöng nöôùc maét con laïi rôi khi nghó veà nhöõng ngaøy aáy. Khi con ñi leân ñaây hoïc, ngoaïi daën con nhieàu laém, con vaø baø ñaõ khoùc thaät nhieàu cho moãi laàn con ñi. Maáy ñöùa em cöù hoûi ngoaïi taïi sao moãi buoåi chieàu thöù baûy ngoaïi hay ra saân ñeå nhìn ra ñöôøng vaäy? Nhö theá ngoaïi laïi khoùc, ñoâi khi ngoaïi maéng yeâu con “veà maø khoâng vaøo tao troâng bieát khoâng nhoû?” con bieát ñieàu ñoù maø. Bôûi vaäy khi veà nhaø chæ caàn vöùt boû ñoà ñaïc laø con chaïy ngay vaøo nhaø ngoaïi. Maáy dì baûo vôùi con raèng “ ngaøy con coøn beù, ngoaïi moät tay cho maøy aên, uoáng (Meï con bò beänh maø) vaø baø lo cho con moïi thöù, khi baû cheát maøy phaûi laïy töø ngoaøi cöûa vaøo ñoù nha” ai cuõng baûo baø thöông con nhaát. Con bieát roõ ñieàu ñoù. Nhưng có lẽ suốt cuộc đời naøy con khoâng coøn baø ñeå yeâu thöông nöõa roài. Moät neùn nhang cho baø, moät gioït nöôùc maét con con töø ñaây khoâng coøn thaáy ba khi veà queâ nöõa. Töï döng con baät khoùc baø ôi, nôi ñaâu!?!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
maylangdu
Thành viên đặc biệt
Thành viên đặc biệt
avatar

Tâm trạng : fun
Nữ
Tổng số bài gửi : 3701
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang
Châm ngôn sống : Hãy cố mà quên để chúng ta là bạn!
Số lần được cám ơn : 70
Điểm : 36391
Ngày tham gia : 28/07/2009

Đôi nét về bản thân
Ngoại hình:
Hài hước:
8/10  (8/10)
Nội tâm:
7/10  (7/10)

Bài gửiTiêu đề: Re: Giờ này con tìm NGOẠI nơi đâu!?!   Thu Sep 24, 2009 2:06 pm

Ngoại biết không, mỗi khi hoàng hôn buôn xuống con lại nhớ bà và con lại khóc, không biết bao giờ con mới lấy lại cân bằng cho con nữa. Từ ngày bà mất đi, con gục ngã hoàn toàn, những kỉ niệm ngày ấy con bên bà con cứ giữ. Con đã cố khép mắt lại để vỗ về giấc ngủ của mình nhưng hình ảnh của bà lần cuối cùng con gặp lại cứ đến và nước mắt con lại rơi. Bà nơi ấy có lạnh không? Con nhớ bà lắm!!!!ngoại ơi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 

Giờ này con tìm NGOẠI nơi đâu!?!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn của những bạn trẻ đang yêu :: Những bức thư tình hay nhất :: Thư gửi người thân-